ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2563 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2563 7 พฤษภาคม 2563
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8 พฤษภาคม 2563 8 พฤษภาคม 2563
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2563 7 พฤษภาคม 2563
ช่วงสอบกลางภาค 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
ช่วงสอบปลายภาค 8 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2563 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0298 seconds 1.13MB |