ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 1 ตุลาคม 2561 7 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 26 พฤศจิกายน 2561 2 ธันวาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 26 พฤศจิกายน 2561 30 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0863 seconds 3.69MB |